Algemene voorwaarden

Linda van Asperen
Postadres: Bonairestraat 1
8931DD Leeuwarden
E-mail adres: info@dansstudiolinda.nl
Telefoonnummer: 06 24 646280
www.dansstudiolinda.nl
KvK: 64730336
IBAN: NL56INGB0007331436 op naam van dansstudio Linda


Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Land:
IBAN:
Geboortedatum:
Les:

Algemene voorwaarden gelezen en akkoord:
Plaats en datum:
Handtekening:

 


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, abonnementen, overeenkomsten, activiteiten diensten –en of werkzaamheden van dansstudio Linda.

Inschrijving

Ondertekende gaat akkoord met de voorwaarden van dansstudio Linda en is tenminste 18 jaar of ouder ten tijde van ondertekening. Bij de kids/teen polefitness en/of andere lessen waar deelnemer jonger is dan 18 jaar worden de algemene voorwaarden ondertekend door ouder(s) en/of verzorger(s) voor deelnemend(e) kind(eren).

Contributie en betalingsvoorwaarden

Betaling van de strippenkaart of half jaar, -en jaar abonnement geschied van tevoren per overschrijving of contante betaling/automatische incasso (abonnementen) voor aanvang 1e les, tenzij dansstudio Linda schriftelijk een ander termijn met de cursist is overeengekomen.
De hoogte van de contributie en andere kosten zullen bekend gemaakt worden via schrijven en/of via de website van dansstudio Linda.
De hoogte van contributie mag door dansstudio Linda zonder overleg per seizoen geïndexeerd worden en zal tijdig door dansstudio Linda bekend worden gemaakt.

Indien de cursist(e) in gebreke blijft in de tijdige gehele of gedeeltelijke betaling van het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van dansstudio Linda verschuldigde bedragen, dan is de cursist van rechtswege in verzuim.
Na 30 dagen wordt het openstaande bedrag verhoogd met de actuele rente per maand.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist(e) in verzuim is tot het moment voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
Verder komen alle redelijke kosten ter verkrijging van het volledige bedrag voor rekening van de cursist(e).
De cursist(e) is over het verschuldigde incasso kosten ook rente verschuldigd.
Tot slot is dansstudio Linda bevoegd om de cursiste van verdere lessen uit te sluiten.
Dit laat de verplichting van de cursist(e) om het verschuldigde cursusgeld te voldoen, onverlet.

Afmeldingen strippenkaart, abonnementen/Opzegtermijn en vakantieregelingen

Afmelden graag 24 uur voor aanvang les. Lessen later dan 24 uur worden in rekening gebracht. Alleen bij aantoonbare uitzonderingen mag de les worden ingehaald.
Strippenkaarten en abonnementen hebben een geldigheidsduur die mondeling zowel schriftelijk (op de kaart geschreven) geldigheidsduur.
Voor abonnementen geld een eigen verantwoordelijkheid van het volgen van de abonnement geldende aantal lessen per week. Lessen kunnen na een week niet meer worden ingehaald.

Tijdens nationale Nederlandse feestdagen en met verlof, -en of vakantiedagen is dansstudio Linda gesloten, mits anders is aangegeven.

Aangeschafte strippenkaarten worden niet terug betaald.
De opzegtermijn van een abonnement is 1 kalendermaand.
Opzegging en beëindigen van de strippenkaart kan schriftelijk en via mail naar: info@dansstudiolinda.nl onder vermelding van: naam en naam rekeninghouder.

Gedragsregels

Dansstudio Linda heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van dansstudio Linda in diskrediet brengen de toegang te weigeren, sancties op te leggen of eenzijdig te royeren.

Tijdens de lessen staat respect centraal, zowel voor een ander als jezelf. Verstoor geen les van een ander. De danszaal pas betreden vanaf het moment dat je les begint.
Gebruik van telefoon en/of te laat komen wordt niet op prijs gesteld.
Zonder toestemming van dansstudio Linda is het niet toegestaan om video, -en of foto materiaal te publiceren en/of gedupliceerd worden.
Afmelden voor de les kan 24 uur van te voren, daarna wordt de les in rekening gebracht.

De studio hanteert een geen (buiten) schoenen beleid.

10 minuten voor aanvang les kun je de studio betreden. Probeer op tijd te komen.

De deelnemer is verplicht de docent op de hoogte te stellen van blessures en/of andere aandoeningen/belemmeringen te melden die van invloed zijn van het volgen van de les(sen) kan.
Graag de docent ook op de hoogte stellen van bijzonderheden over gedrag en dieet.

Bij langdurig nalatenschap van afmelding wordt de strippenkaart ingetrokken en vervallen de tegoeden op de kaart.

Aansprakelijkheid

Dansstudio Linda is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van cursisten.
Het bijwonen van de lessen en alle andere activiteiten van dansstudio geschied op eigen risico, dansstudio Linda is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen en/of ongevallen.

Promoteam

5 x per jaar verzorgt dansstudio Linda promoties door middel van optredens en shows.
Deelname aan het promoteam is niet verplicht.
Het promoteam kan worden ingezet om verschillende demonstraties te verzorgen.
Ik verzoek je rekening te houden met eventuele extra kosten voor kleding met betrekking tot het promoteam.
De kleding wordt door de cursiste zelf aangeschaft en is na de demonstratie(s) eigendom van cursist.