Linda van Asperen
Postadres: Bonairestraat 1
8931DD Leeuwarden
Bezoekadres: Marshallweg 4-B
8912AC te Leeuwarden
E-mail adres: info@dansstudiolinda.nl
Telefoonnummer: 06 24646280
www.dansstudiolinda.nl
KvK: 64730336
IBAN: NL56INGB0007331436 op naam van dansstudio Linda


Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Land:
IBAN:
Geboortedatum:
Les:

Algemene voorwaarden gelezen en akkoord:
Plaats en datum:
Handtekening:

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, abonnementen, lessenkaarten, overeenkomsten, activiteiten, workshops, diensten –en of alle andere werkzaamheden van dansstudio Linda.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slecht bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Dansstudio Linda.

Let op:
Alle prijzen zijn inclusief BTW en 0,29 cent administratiekosten.
Je betaalt geen inschrijfgeld.
Op alle diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 – Inschrijvingen

Ondertekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden van dansstudio Linda en is tenminste 18 jaar of ouder ten tijde van ondertekening.
Bij de kids –en teen lessen waar de deelnemer jonger is dan 18 jaar worden de algemene voorwaarden ondertekend door ouder(s) en/of verzorger(s) voor deelnemend(e) kind(eren).
Zonder ondertekenen van het formulier wordt de toegang tot de lessen geweigerd.

Inschrijven voor lessen, workshops (verder genoemd activiteiten) doe je via mail, website of in de studio aanwezig inschrijfformulier.
Inschrijven voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Als je via de website inschrijft voor een activiteit ontvang je automatisch een e-mail.

Als een activiteit is volgeboekt nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.
Boekingen en reserveren van de activiteiten bij dansstudio Linda zijn pas definitief nadat dansstudio Linda deze heeft bevestigd.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

Bij een workshop aanvraag ontvang je een bevestigingsmail met factuur voor de aanbetaling.
Deze factuur heeft een betalingstermijn van 4 weken voor aanvang workshop.
Bij workshops binnen 4 weken voor aanvang van de workshop dient het gehele bedrag in een keer voldaan te worden.

Betaling van de lessenkaart of half jaar -en jaar abonnement geschied van tevoren per overschrijving of contante betaling/automatische incasso (abonnementen) voor 2 weken aanvang 1e les, tenzij dansstudio Linda schriftelijk een ander termijn met de cursist is overeengekomen.
De betaling van de abonnementskosten zal automatisch worden geïncasseerd op de datum dat het abonnement wordt aangeschaft.
De hoogte van de contributie en andere kosten zullen bekend gemaakt worden via schrijven en/of via de website van dansstudio Linda.
De hoogte van contributie mag door dansstudio Linda zonder overleg per seizoen geïndexeerd worden en zal tijdig door dansstudio Linda bekend worden gemaakt.

Indien de cursist(e) in gebreke blijft in de tijdige gehele of gedeeltelijke betaling van het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van dansstudio Linda verschuldigde bedragen, dan is de cursist van rechtswege in verzuim.
Na 30 dagen wordt het openstaande bedrag verhoogd met de actuele rente per maand.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
Verder komen alle redelijke kosten ter verkrijging van het volledige bedrag voor rekening van de cursist.
De cursist is over het verschuldigde incasso kosten ook rente verschuldigd.
Tot slot is dansstudio Linda bevoegd om de cursist van de lessen uit te sluiten.
Dit laat de verplichting van de cursist om het verschuldigde cursusgeld te voldoen, onverlet.

Artikel 4 – Annuleringen workshops

Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang: 100% van het restant van de hoofdsom.
Bij annulering tot 1 maand voor aanvang: 50% van het restant van de hoofdsom
Bij annulering tot 1 week voor aanvang: 25% van het restant van de hoofdsom.

Bij annuleringen binnen 24u wordt er geen restitutie verleend.
Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht reden.

Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht en het lesgeld retour.

Artikel 5 – Afmelden en inhalen lessen bij lessenkaarten en abonnementen

Lessenkaarten
Afmelden graag 24 uur voor aanvang les.
Lessen die later dan 24 uur worden in rekening gebracht.
Lessen kunnen in de week van afmelding worden ingehaald, mits er plek is op een andere dag.

Abonnementen
Voor abonnementen geld een eigen verantwoordelijkheid van het volgen van de abonnement geldende aantal lessen per week.
Heb je jou afgemeld, kun je in de week van de afmelding de les op een andere mogelijke dag inhalen.
Lessen kunnen na een week niet meer worden ingehaald.

Artikel 6 – Geldigheidsduur lessenkaarten | abonnementen

Lessenkaarten en cadeaubonnen hebben `geen geldigheidsduur.
Abonnementen hebben een looptijd van 6 maanden of 12 maanden, deelname lessen 1 tot 3 keer per week.

Artikel 7 – Opzegtermijn abonnementen

Bij het stoppen van de lessen zal er geen restitutie volgen van het bedrag van de lessenkaart.
Aangeschafte lessenkaarten worden niet terug betaald.
Lessenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Abonnementen lopen na 6 of 12 maanden automatisch af.
Opzeggen en beëindigen van een abonnement kan alleen bij uitzondering, schriftelijk en via e-mail naar: info@dansstudiolinda.nl onder vermelding van: naam en naam rekeninghouder.

Bij langdurige ziekte van de deelnemer of andere bijzondere omstandigheden, wanneer er geen gebruik kan worden gemaakt van de lessen, kan, in overleg, alle betaalde lessen gereserveerd worden tot terugkomst.

Bij langdurig nalatenschap van afmelding wordt de lessenkaart en/of abonnement ingetrokken en vervallen de tegoeden op de kaart/abonnement

Artikel 6 – Vakantieregeling, openingstijden en annulering van lessen

Er is het hele jaar les.
Op sommige officiële Nederlandse feestdagen en met verlof -en of vakantiedagen is dansstudio Linda gesloten, mits anders is aangegeven.
In sommige schoolvakantie is er een vakantierooster en 2 weken kerstsluiting.

Dansstudio Linda heeft het recht om zonder opgave van redenen les en/of locatie te wijzigen.
Dansstudio Linda heeft het recht om zonder opgave van redenen de les te annuleren.

Je eigen vakantie betaal je het abonnement door.
Doordat we de abonnementskosten zo laag mogelijk houden, betaal je het abonnement ook door bij verlof, ziekte, feest en/of vakantiedagen van dansstudio Linda.

Lessen die door verzuim van de docent geen doorgang vinden, worden doorbetaald tot een maximum van drie uitgevallen lessen per seizoen.
Is de docent langer afwezig en is er geen plaatsvervanger beschikbaar dan is geen lesgeld meer verschuldigd.
Naast de lesvrije weken zijn er (feest) dagen dat er geen lessen worden gegeven.

Bij uitvallen/ziekte van een docent stellen wij alles in het werk om voor goede vervanging te zorgen.

Kunnen de lessen niet doorgaan door onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten ons macht, lopen abonnementskosten en geldigheidsduur van de lessenkaarten door.

Artikel 7 – Regels van Dansstudio Linda

– Dansstudio Linda heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van dansstudio Linda in diskrediet brengen de toegang te weigeren, sancties op te leggen of eenzijdig te royeren.
– Tijdens de lessen staat respect centraal, zowel voor een ander als jezelf.
– Verstoor geen les van een ander.
Tijdens de lessen(ook die van andere) stellen we het op prijs als je stil kunt zijn in de studio.
– Kom op tijd.
De danszaal pas betreden vanaf het moment dat je les begint.
De studio is 10 minuten voor aanvang les open.
5 minuten voordat je de les start wordt je in de studio verwacht, zodat de lessen rustig en ongestoord kunnen starten.
– Gebruik van telefoon is tijdens de lessen niet toegestaan.
– Zonder toestemming van dansstudio Linda is het niet toegestaan om video -en of foto materiaal te publiceren en/of gedupliceerd te worden.
– Afmelden voor de les kan 24 uur van te voren, daarna wordt de les in rekening gebracht.
– De studio hanteert een geen (buiten) schoenen beleid.
– De deelnemer is verplicht de docent op de hoogte te stellen van blessures en/of andere aandoeningen/belemmeringen te melden die van invloed zijn van het volgen van de les(sen) kan.
– Graag de docent ook op de hoogte stellen van bijzonderheden over gedrag en/of dieet.
– In de studio zijn geen yogamatten aanwezig.
Bij bepaalde oefeningen en lessen is het belangrijk voldoende grip op de ondergrond te hebben.
Dit ter voorkoming van blessures.
Blote voeten of goed zittende antislip sokken zijn aanbevolen.
Als je op blote voeten wilt werken, is vanwege de hygiëne een eigen yogamat wenselijk.
– Tassen kunnen in de kleedruimte geplaatst worden.
– Betreed de studio altijd met schone kleding en met schone voeten.
– We vertrouwen dat je zelf bijhoudt hoeveel lessen je bij ons volgt als je een lessenkaart en/of abonnement hebt.
– Als je onder medische behandeling bent een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de lessen.
Bij twijfel of u mag deelnemen aan de les(sen) raadpleeg altijd uw arts.
– Respecteer je grenzen en forceer je niet.
– De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de lessen ter plekke op te volgen.
De deelnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.
– De deelnemers is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn bij de lessen bij aanmelding kenbaar te maken.
– Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden.
Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn.
– Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
– Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de les in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers uit de groep op dansstudio Linda in gevaar brengt, kan deze van verder deelname worden uitgesloten.
Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van deelnemer
– Water graag in een afgesloten bidon of fles.
– Eten kan alleen in de ontvangstruimte.
– We roken niet in de studio en gebruiken/verspreiden geen verboden middelen.
– Bij voetschimmel/wratjes vragen we je de sokken aan te houden en de studio niet met blote voeten te betreden om besmetting te voorkomen
– Huisdieren mogen niet naar binnen
– Berg na de les alle gebruikte materiaal weer op
– Schoonheidsrituelen graag in eigen badkamer voortzetten
– Een T-shirt met mouwtjes i.v.m. de hygiëne is verplicht tijdens een aerial yoga les.
– Verkoop en/of promotiemateriaal even overleggen met en toestemming vragen aan dansstudio Linda

– Mocht het naleven van de huisregels niet gebeuren, dan is Dansstudio Linda bevoegd om (wegens haar moverende redenen) tijdelijk of blijven de toegang te ontzeggen en om het lidmaatschap overeenkomst per direct op te zeggen.
– Ongewenst en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.
– Je mag niet deelnemen aan de lessen bij:
Acute klachten (minder dan 5 dagen ontstaan)
Vers littekenweefsel

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Dansstudio Linda is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van cursisten in en om dansstudio Linda.
Het bijwonen van de lessen en alle andere activiteiten van dansstudio Linda geschied op eigen verantwoordelijkheid en risico.
Dansstudio Linda is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen en/of ongevallen in en om dansstudio Linda.

Artikel 9 – Klachten

Indien een deelnemer meent een gegronde klacht te hebben, dient deze eerst met dansstudio Linda besproken te worden.
In overleg zal getracht worden tot een oplossing te komen.
Indien er geen of naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de deelnemer deze klacht binnen 4 weken schriftelijk in te dienen bij dansstudio Linda.
Hier wordt door dansstudio Linda binnen 14 dagen schriftelijk op gereageerd.

Artikel 10 – Privacy statement

Dansstudio Linda maakt gebruik van een privacy Statement.
Dit is een verplichting vanuit de AVG/Europese wetgeving.
Deze staat apart vermeld op de website en kun je opvragen via info@dansstudiolinda.nl.
Dansstudio Linda gebruikt je e-mailadres voor het toesturen van onze nieuwsbrief en/voor informatie of wijzigingen.
Je kunt je daarin altijd afmelden.

Bij het ondertekenen van het formulier ga je akkoord dat alle foto’s en video’s van jou en andere deelnemers gemaakt zijn tijdens de lessen gebruikt kunnen worden voor promotie doeleinden.
Deze foto’s en video’s zullen niet worden gedeeld met derde partijen en alleen voor de promotie van Dansstudio Linda.
Al je contactgegevens worden binnen 2 maanden vernietigd zodra je bij ons stopt.

April 2024
Dansstudio Linda
Linda van Asperen
Leeuwarden