Winkelmand

polefitness, aerial yoga, burlesque, flexibility, aerial silk -en hoop en andere (dans)lessen.

Algemene voorwaarden

Dansstudio Linda logo

Linda van Asperen
Postadres: Bonairestraat 1
8931DD Leeuwarden
E-mail adres: dansstudiolinda@gmail.com
Telefoonnummer: 06 24 646280
www.dansstudiolinda.nl
KvK: 64730336
IBAN: NL56INGB0007331436 op naam van dansstudio Linda


Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Land:
IBAN:
Geboortedatum:
Les:

Algemene voorwaarden gelezen en akkoord:
Plaats en datum:
Handtekening:

 


Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten diensten –en of werkzaamheden van dansstudio Linda.

Inschrijving
Ondertekende gaat akkoord met de voorwaarden van dansstudio Linda en is tenminste 18 jaar of ouder ten tijde van ondertekening.

Contributie en betalingsvoorwaarden

Betaling van de strippenkaart of half jaar ,-en jaar abonnement geschied van tevoren per overschrijving of contante betaling/automatische incasso (abonnementen) voor aanvang 1e les, tenzij dansstudio Linda schriftelijk een ander termijn met de cursist is overeengekomen.
De hoogte van de contributie en andere kosten zullen bekend gemaakt worden via schrijven en/of via de website van dansstudio Linda.
De hoogte van contributie mag door dansstudio Linda zonder overleg per seizoen geïndexeerd worden en zal tijdig door dansstudio Linda bekend worden gemaakt.
Indien de cursist(e) in gebreke blijft in de tijdige gehele of gedeeltelijke betaling van het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van dansstudio Linda verschuldigde bedragen, dan is de cursist van rechtswege in verzuim.
Na 30 dagen wordt het openstaande bedrag verhoogd met de actuele rente per maand.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist(e) in verzuim is tot het moment voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
Verder komen alle redelijke kosten ter verkrijging van het volledige bedrag voor rekening van de cursist(e).
De cursist(e) is over het verschuldigde incasso kosten ook rente verschuldigd.
Tot slot is dansstudio Linda bevoegd om de cursist van verdere lessen uit te sluiten.
Dit laat de verplichting van de cursist(e) om het verschuldigde cursusgeld te voldoen, onverlet.

Opzegtermijn

Reeds aangeschafte strippenkaarten worden niet terug betaald.
De opzegtermijn van lidmaatschap is 1 kalendermaand.
Opzegging en beëindigen van de strippenkaart kan schriftelijk  en via mail naar dansstudiolinda@gmail.com onder vermelding van: naam en naam rekeninghouder.

Gedragsregels

Dansstudio Linda heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van dansstudio Linda in diskrediet brengen de toegang te weigeren, sancties op te leggen of eenzijdig te royeren.
Bij nalatenschap van afmelding wordt de strippenkaart ingetrokken en vervallen de tegoeden op de kaart.

Aansprakelijkheid

Dansstudio Linda is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van cursisten.
Het bijwonen van de lessen en alle andere activiteiten van dansstudio geschied op eigen risico, dansstudio Linda is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen en/of ongevallen.

 

Promoteam

5 x per jaar verzorgt dansstudio Linda promoties door middel van optredens en shows.
Deelname aan het promoteam is niet verplicht.
Lidmaatschap kosten voor het promoteam zijn lager dan de reguliere lessen.
Het promoteam kan worden ingezet om verschillende demonstraties te verzorgen.
Ik verzoek je rekening te houden met eventuele extra kosten voor kleding met betrekking tot het promoteam.
De kleding wordt door de cursiste zelf aangeschaft en is na de demonstratie(s) eigendom van cursist.